หลักสูตร

หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรภาษาไทย

๑.

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาคปกติ

 

 Bachelor of Arts Programs in Sociology and Anthropology

๒.

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ภาคปกติ

 

 Bachelor of Social WorkPrograms in Social Work

๓.

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

งดรัสมัครเล่นเกมยิงปลา|เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ักศึกษา

 

 Bachelor of Arts Programs in Buddhist  Affairs Administration

๔.

 

ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

 

 Bachelor of Political Science Programs in Government

Share