หลักสูตร

หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรภาษาไทย

๑.

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาคปกติ

 

 Bachelor of Arts Programs in Sociology and Anthropology

๒.

 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ภาคปกติ

 

 Bachelor of Social WorkPrograms in Social Work

๓.

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

ภาคปกติ

 

 Bachelor of Arts Programs in Buddhist  Affairs Administration

๔.

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

ภาคปกติ-ภาคพิเศษ

 

 Bachelor of Political Science Programs inPolitical Science

 

Share