บุคลากร

บุคลากร

 

พระมหาอรุณ  ปญฺญารุโณ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะสังคมศาสตร์

              กรรมการสภามหาวิทยาลัย

              ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา :   ป.ธ.๙
                      ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
                      ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์)
                      ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
                      ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
                      ป.บัณฑิต (วิจัยทางสังคม)
                      ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
                      ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
                      รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น)
                      นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " target="_blank"> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 
 
 
 
Share